Nederlandse MKB Participatiemaatschappij III B.V.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij III B.V. geeft geen obligaties uit en is gesloten voor inschrijving. De looptijd van het fonds is gestart op drie (3) september 2019. De obligaties worden uiterlijk op 17 juli 2025 afgelost. Het fonds investeert in de sectoren: E-commerce, IT, Groothandel Food en Groothandel Non Food.
Smart Equity
Sluitingsdatum: 31/08/2018
Looptijd: 7 jaar
Type fonds: Buy-out

Kenmerken

  • MKB-obligaties
  • De looptijd van het fonds bedraagt maximaal 7 jaar.
  • Het rendement bedraagt 6% tot 7,75% op jaarbasis.
  • Dit fonds heeft voor de financiering van haar transacties geen gebruik gemaakt van bankfinanciering.
  • Deelname in dit fonds is niet meer mogelijk.

Buy-out

Het fonds richt zich op het verkrijgen van aandelenbelangen in MKB-ondernemingen. Zo bouwen wij een brug tussen de groei- en financieringsbehoeften van MKB-ondernemers en de rendementsbehoefte van obligatiehouders.

Het fonds investeert door middel van de volgende strategieën:
• Door middel van het verstrekken van groeikapitaal zorgt het fonds ervoor dat een MKB-onderneming de volgende fase in een ondernemingscyclus kan bereiken, bijvoorbeeld in de vorm van internationale uitbreiding.
• De MKB-onderneming heeft een Buy-and-build strategie, waarbij de doelstelling is om de onderneming door middel van één of meerdere acquisities van andere ondernemingen versneld te laten groeien.
• Het zittende management kan willen overgaan tot een Management Buy-out (MBO), waarbij de onderneming wordt uitgekocht door het zittende management. Indien het zittende management over onvoldoende middelen beschikt, kan het fonds samen met het management de MBO financieren.
• Een ondernemer wil een deel van zijn vermogen veilig stellen door een deelbelang in zijn MKB-onderneming aan het fonds te verkopen.

Risico’s

Investeren in MKB-obligaties brengt materiele risico’s met zich mee. Ten aanzien van de uitgevende instelling noemen wij als voorbeelden het risico met betrekking tot de gekozen financieringsvorm, risico op onmogelijkheid om bankfinanciering te verkrijgen, inkomstenrisico, solvabiliteitsrisico en het risico dat bij uitwinning van het pandrecht de executie opbrengst lager is dan de totale vordering van obligatiehouders. Ten aanzien van de MKB-obligaties noemen wij het risico op beperkte verhandelbaarheid van de obligaties en het risico op mogelijke vervroegde aflossing. Verwezenlijking van deze en andere risico’s kan er toe leiden dat wij uw rente en/of aflossing aan het einde van de looptijd niet geheel kunnen terugbetalen.