ESG-beleid

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP) integreert ESG-factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance in haar beleggingsprocessen. De implementatie van het ESG-beleid vormt een essentieel onderdeel, dat bijdraagt aan de kwaliteit van onze deelnemingen en groep als geheel. Door de inzet van kapitaal, operationele vaardigheden en een lange termijnvisie levert NMP een bijdrage aan een duurzaam resultaat. NMP heeft zich gecommitteerd aan de PRI (Priciples for Resonsible Investments) richtlijn en is tevens Signatory.

NMP heeft de volgende focusgebieden geselecteerd voor haar deelnemingen

  1. Non discriminatie beleid binnen de deelnemingen.
  2. Anti corruptie beleid binnen de deelnemingen.
  3. Evenwichtige man/vrouw verhouding binnen de deelnemingen.
  4. Energie transitie, overschakeling naar duurzame energie.

ESG richtlijnen

  1. NMP implementeert ESG-factoren in haar investeringsproces.
  2. NMP voert een actief management over haar deelnemingen en zal ESG factoren voor haar managementactiviteiten implementeren.
  3. NMP zal haar deelnemingen ondersteunen om informatie over ESG-factoren in haar deelnemingen te beoordelen en eenduidig te rapporteren.
  4. NMP stimuleert de acceptatie van ESG-factoren in de private equity branche door een actieve bijdragen te leveren aan ESG-ontwikkelingen.
  5. NMP werkt waar mogelijk in haar branche samen op het gebied van ESG.
  6. NMP rapporteert jaarlijks over de voortgang van haar ESG-activiteiten.
ESG beleid: Principles for Responsible Investment.

Klik hier voor de PRI registratie

Aanpak Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Onze aanpak is gedurende het investeringsproces stapsgewijs opgebouwd:

1. Het selecteren en de verwerving van portfolio-ondernemingen.

Gedurende het selecteren en verwerven van deelnemingen zal NMP in de kennismakingsfase verschillende ESG-factoren in kaart brengen.

2. Investeringsbeslissing

NMP zal ESG-factoren bij de beoordeling van investeringsmogelijkheden meewegen. Daarnaast zullen waar mogelijk ESG-factoren in de transactiedocumentatie worden opgenomen.

3. Aandeelhouderschap

NMP zal gedurende haar aandeelhouderschap in haar portfolio-ondernemingen het management van de deelnemingen motiveren om ESG-factoren te implementeren.

4. Exit (verkoop van de Deelnemingen)

Bij een verkoopscenario van deelnemingen, verwacht NMP dat haar ESG-beleid waarde heeft toegevoegd aan de onderneming. ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans ertussen te verliezen. Hierdoor kunnen ESG doelstellingen uiteindelijk een meerwaarde creëren voor deelnemingen, zowel vanuit risicobeperking als waardecreatie.

Geen Principal Adverse Sustainability Impacts Statement

In overeenstemming met artikel 4 lid 1 sub b van de SFDR verklaart NMP hierbij dat zij op dit moment vooralsnog geen verslaggeving overweegt over negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, omdat zij minder dan 500 werknemers heeft en het niet in verhouding acht om dit wel te doen. Tevens hebben wij geconstateerd dat ondernemingen momenteel onvoldoende data publiceren om een goed onderbouwd oordeel te kunnen geven over de impact van een belegging op duurzaamheidsfactoren.

Uiteraard onderzoekt NMP de mogelijkheden om in de nabije toekomst de impact op duurzaamheid onderbouwd te kunnen meenemen in haar beleggingsbeleid. Graag informeren wij u op een nader moment over de wijze waarop wij de invloed van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren zullen meenemen bij het kwantificeren van onze beleggingen.