Berichten

gesecureerde-mkb-obligaties

Update: De heer dr. R.J. Sanders treedt toe tot de Raad van Advies Nederlandse MKB Participatiemaatschappij en Stichting

UPDATE: Met genoegen deelt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij mee dat de heer dr. R.J. Sanders per 1 november 2017 is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Obligatiehouders NMP II. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij Beheer B.V. is per 1 november 2017 teruggetreden uit het stichtingsbestuur, zodat de Stichting Obligatiehouders NMP II onafhankelijk is in haar opereren.

Met genoegen deelt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij mee dat per 1 november 2017 de Raad van Advies is versterkt door de heer dr. R.J. Sanders. Wij heten De heer dr. R.J. Sanders van harte welkom en zien uit naar een prettige en langdurige samenwerking.

Door de toetreding van de heer Sanders bestaat de Raad van Advies uit 3 personen:

 • De heer H.C.M. Vergouwen
 • De heer J. Schrik
 • De heer dr. R.J. Sanders

Wij stellen u voor:

De heer dr. R.J. Sanders. De heer Sanders heeft vanaf 1976 gewerkt als orthopedisch chirurg in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag. Sinds 1998 werkt hij bij het reïntegratiebedrijf Winncock, een bedrijf dat zich bezighoudt met het herstel van mensen met langdurige gezondheidsklachten. Daarnaast werkt hij mee aan cursussen gesprekstechnieken speciaal voor hulpverleners in de gezondheidszorg. De heer Sanders voorziet Nederlandse MKB Participatiemaatschappij van zijn onbevooroordeelde waarnemingsvermogen en kijk op ontwikkelingen in de maatschappij, bij het MKB in het bijzonder.

Over de Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies zijn geselecteerd op hun ervaring en kennis. Samen met de Raad van Advies zullen wij de transparantie van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij naar alle stakeholders monitoren en waar nodig verbeteren. Tevens past de visie van leden van de Raad van Advies volledig binnen het door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij gevoerde participatiebeleid.

Het belangrijkste doel van de Raad van Advies is:

 • Waarborgen van kwaliteit; Nederlandse MKB Participatiemaatschappij heeft middels de de Raad van Advies toegang tot de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, opdat de investeringscriteria van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij aansluit bij de wensen en mogelijkheden van alle Nederlandse MKB obligatiehouders en haar stakeholders.
 • Versterking van organisatie en controleorganen; Nederlandse MKB Participatiemaatschappij wil graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verder vertalen in activiteiten.
 • Transparantie en informatievoorziening; de Raad van advies adviseert Nederlandse MKB Participatiemaatschappij over haar informatievoorziening, beleid en verslaglegging naar alle Nederlandse MKB Obligatiehouders en haar stakeholders.

Communicatie met de Raad van Advies
MKB Obligatiehouders kunnen via hun MKB-infoportaal communiceren naar de de Raad van Advies. Hierdoor kunnen MKB obligatiehouders ideeën en vragen aan de de Raad van Advies voorleggen, waarna de de Raad van Advies deze namens de MKB obligatiehouders voorlegt aan Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.

Wilt u meer informatie over alle leden van de Raad van Advies. Klik dan op onderstaande button.

gesecureerde-mkb-obligaties

Gerard (Geert) Frederik Carrière is per 1 november 2017 werkzaam als Investor Relations bij Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.

Geert heeft een bankiersachtergrond en heeft sinds 1999 bij verschillende banken gewerkt, waaronder Theodoor Gilissen Bankiers en KASBANK. In 2006 kwam Geert in dienst bij Theodoor Gilissen. In zijn rol was hij aldaar verantwoordelijk voor de afwikkeling van effectentransacties van klanten. In april 2007 werd hij door KASBANK benaderd. Daar heeft hij gewerkt als client support officer. In deze rol was hij verantwoordelijk voor al het klantencontact, met betrekking tot operationele issues, de afwikkeling van effectentransacties en cashmanagement voor de aan hem toegewezen klanten (voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars).

Daarnaast bood hij op maat gemaakte oplossingen aan op basis van de wensen en behoeften van klanten. Als lid van de ondernemingsraad keek hij kritisch naar het directiebeleid en speelde hij een rol bij reorganisaties, zoals bijvoorbeeld de outsourcing van de IT-afdeling, waar hij zich heeft ingezet voor de belangen van de medewerkers.

Bij Nederlandse MKB Participatiemaatschappij is Geert verantwoordelijk voor het beheer van de relatie tussen de klant enerzijds en Nederlandse MKB Participatiemaatschappij anderzijds. Daarnaast is Geert verantwoordelijk voor de afwikkeling van effectentransacties.

Geert besloot voor Nederlandse MKB Participatiemaatschapij te kiezen, nadat eerder een tijdelijke opdracht hem zeer beviel.

Geert:  “Het is een kleine organisatie qua aantal medewerkers. Het voordeel daarvan is dat er snel kan worden geschakeld wat resulteert in snelle besluitvorming. Transparante informatievoorziening aan (potentiële) klanten is van essentieel belang voor ons als bedrijf en voor onze klanten. Daar ga ik mij sterk voor maken”.

gesecureerde-mkb-obligaties

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij secureert haar fondsen

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verbeterd haar MKB Obligatiefondsen op drie fronten:

 1. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verstrekt een pandrecht eerste in rang aan Stichting Obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij, ter meerdere zekerheid van de Obligatiehouders.
 2. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij heeft op haar initiatief besloten Stichting Nederlandse MKB Participatiemaatschappij op te richten, welke uitsluitend tot doel heeft het verkregen pandrecht eerste in rang te beheren, ten gunste van de Obligatiehouders.
 3. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij initieert het MKB-infoportaal, teneinde actuele informatie over het Obligatiefonds en de aangekochte Deelnemingen online te delen en de verhandelbaarheid van de Obligaties te vereenvoudigen.

Hierdoor ontvangen onze MKB obligatiehouders aanvullende zekerheden en wordt de informatievoorziening en het toezicht op het MKB obligatiefonds uitgebreid.

Het pandrecht eerste in rang

De obligaties uitgegeven door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij worden gesecureerd door middel van een pandrecht op de aandelen van het MKB obligatiefonds. Het pandrecht dat aan de obligatiehouders wordt verstrekt is een pandrecht eerste in rang.

Het pandrecht eerste in rang kan worden ingeroepen als het obligatiefonds in verzuim is gesteld door de obligatiehouders. Vervolgens zullen de verpande aandelen ten gelden worden gemaakt. Dit betekent dat de obligatiehouders als eerste uit de opbrengsten van de verpande aandelen worden afgelost en hierna de overige crediteuren. U gaat dus voor op alle andere schuldeisers van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V.

Het pandrecht is het sterkste recht dat kan worden aangeboden. Dit is in de wet vastgelegd: Artikel 3:279 BW schrijft voor dat de pandhouder in beginsel een hogere rang (ten aanzien van de opbrengst van het onderpand) heeft dan personen enig voorrecht.

In onderstaande grafiek worden de rechtsverhoudingen nader uitgewerkt, waardoor u inzicht krijgt in de grote mate van zekerheid die een pandrecht eerste in rang aan u (als Obligatiehouder) biedt.

Pandrecht MKB obligaties

In bovenstaande grafiek ziet u dat het pandrecht, qua recht voorgaat op andere vormen van verhaalsrecht en crediteuren. Tevens is het pandrecht in rang de sterkste zekerheid.

Omdat Stichting Obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij het pandrecht namens de Obligatiehouders beheert, zal het pandrecht bij overdracht van uw obligatie(s) aan een derde overgaan op die derde.

Doordat Stichting Obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij uit obligatiehouders bestaat, wordt uw pandrecht beheert in uw belang. U kunt desgewenst toetreden tot het stichtingsbestuur.

MKB-infoportaal voor aanvullende informatie

Om de transparantie van het obligatiefonds te vergroten introduceert Nederlandse MKB Participatiemaatschappij het MKB-infoportaal.

Het obligatiefonds acht het van belang dat de Obligatiehouders overal op elk gewenst tijdstip cruciale informatie kunnen inzien betreffende de obligatie(s) en de deelnemingen. Voor dit doel kunnen obligatiehouders gebruik maken van het MKB-infoportaal. Het MKB-infoportaal is een beveiligd online gedeelte op de website www.mkbpartmij.nl, waarop informatie wordt gepubliceerd en documenten worden geplaatst.

Aan het gebruik van het MKB-infoportaal zijn geen kosten verbonden voor de obligatiehouders. obligatiehouders ontvangen na sluiting van de inschrijving in het Obligatiefonds automatisch een inlognaam en wachtwoord voor de ingebruikname van het MKB-infoportaal.

Het MKB-infoportaal biedt onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Weergave van een kopie van de originele pandakte.
 • Weergave van alle jaarverslagen, alsmede de controleverklaringen.
 • De waardering van alle deelnemingen en bijbehorende analyses.
 • Alle correspondentie met de Obligatiehouder wordt automatisch gearchiveerd.
 • U ontvangt nieuwsberichten.
 • U heeft de mogelijkheid tot het opnemen van contact via een chatfunctie, tijdens kantooruren, met Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.
gesecureerde-mkb-obligaties

Grote vraag naar gesecureerde MKB-obligaties

De uitgifte van de gesecureerde MKB-obligaties door Nederlandse MKB participatiemaatschappij B.V. verloopt  zeer succesvol. Door de grote vraag naar dit MKB-obligatiefonds zijn er nog enkele MKB-obligaties beschikbaar.

Voor meer informatie bel 085 273 6177. U kunt ons ook per e-mail info@mkbpartmij.nl uw vragen stellen.