• Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

  Partner in resultaat

  Lees verder
  Partner in resultaat
 • Groeikapitaal voor het MKB

  Ondersteuning van uw organisatie met kennis en kapitaal

  Lees verder
  Productontwikkeling MKB
 • Participaties

  Meer informatie over onze MKB-portefeuille

  Lees verder
  Innovatie MKB

Participatiebeleid Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij | Participatiebeleid

Het participatiebeleid van de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij richt zich op de lange termijn. Hierbij wordt gestreefd naar maximale waardecreatie en groei voor de aandeelhouders en haar vreemd vermogen verschaffers. Uitgangspunt is de solvabiliteit en de rentabiliteit van de MKB-onderneming te verbeteren.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij ondersteunt haar deelnemingen met kennis en kapitaal om de MKB-onderneming te laten excelleren en tevens een grotere marktpositie in te nemen. Dit met het oog op de continuïteit van de MKB-onderneming. Nederlandse MKB Participatiemaatschapij heeft primair tot doel haar deelnemingen voor onbepaalde tijd in haar portefeuille te behouden.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij | Groeibeleid

Groeikapitaal is gericht op meer gevestigde bedrijven met uitbreidingsplannen. Het gaat hier in de regel om het nemen van een aandelenbelang in de MKB-onderneming.

Innovatie is een belangrijke factor om groei te realiseren. De belangrijkste randvoorwaarden voor innovatie zijn kennis en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De toegang tot en beschikbaarheid van alternatieve financieringsbronnen zijn in opkomende mate steeds belangrijker voor MKB-ondernemingen. MKB-ondernemingen financieren zich hoofdzakelijk via banken, terwijl die aan MKB-ondernemingen strenge kredietvoorwaarden stellen.

Doordat Nederlandse MKB Participatiemaatschappij kapitaal beschikbaar stelt aan MKB-ondernemingen krijgen de MKB-ondernemingen de ruimte om vernieuwend ondernemerschap en innovatie door te voeren. Dit resulteert in groei en dus toenemende waardecreatie door de MKB-ondernemingen. Ook is Nederlandse MKB Participatiemaatschappij actief betrokken bij het realiseren van strategische keuzes, door onder andere in samenwerking met haar deelnemingen een groei-hexagoon uit te voeren.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij selecteert haar deelnemingen uit solvabele sectoren, waarvan de solvabiliteit sector breed minimaal 35% bedraagt. Daarnaast dient de potentiële MKB-onderneming, voldoende duidelijk te maken wat er wordt geproduceerd en/of verkocht. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij sluit de volgende sectoren uit Landbouw en visserij, horeca en de bouw. Tevens participeert Nederlandse MKB Participatiemaatschappij niet in start-ups.

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij | Buy and build strategie 

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij zet in op groei door kapitaal en kennis aan te bieden aan haar MKB-ondernemingen die zij in haar portefeuille houdt. Hierdoor krijgen de MKB-ondernemingen de kans versneld te groeien en een grotere marktpositie te veroveren.

Daarnaast biedt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij haar deelnemingen een buy and build strategie aan, middels haar kennis en financieringscapaciteit. Dit zal wederom een positief effect op de groei en het rendement van de MKB-onderneming hebben. In samenwerking met de MKB-ondernemer worden ondernemingen in kaart gebracht, welke de huidige participatie versterken. Hier ontstaat veelal een synergie-effect voor de nieuw te verwerven participatie en de huidige MKB-onderneming in onze portefeuille.

Ondersteuning van de MKB ondernemer

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij biedt naast financiering (buiten de aandelentransactie om) ook knowhow op het gebied van controlling. Dit gaat uiteraard in samenspraak met de ondernemer, waarbij de randvoorwaarden in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd. Dit betekent dat de ondernemer van ons veel ruimte krijgt, oftewel zijn ruimte behoudt voor zijn bedrijfsvoering. Het is immers de ondernemer die een onderneming tot een succes heeft gemaakt op basis van zijn visie.

In samenwerking met de ondernemer zullen wij de organisatie dusdanig inrichten dat er maandelijks stuurinformatie naar zowel de ondernemer als de participatiemaatschappij gaat, waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om de omzet en winst te verbeteren. Dit kan onder andere door personeel aan te nemen, waardoor de omzet omhoog gaat of door het uitvoeren van een buy and build strategie. Voorgaande voorbeelden zijn uiteraard per MKB-onderneming anders en samen met de MKB-ondernemer wordt gekeken wat in zijn/haar situatie de beste te hanteren strategie is.

Daarnaast biedt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij voor elke participatie die zij doet een investment-manager aan. De investment-manager ondersteunt de ondernemer waar nodig en de ondernemer mag altijd terugvallen op de investment-manager. Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de jaarlijkse opstelling van de financiële cijfers, besprekingen met de bank en/of eventuele juridische disputen.

Dit betekent dat als Nederlandse MKB Participatiemaatschappij in een MKB-onderneming participeert, zij ook achter de ondernemer staat in elke situatie dan ook. Dit creëert een synergie-effect. De ondernemer blijft ondernemen en de participatiemaatschappij ondersteunt waar nodig met kennis en financiële middelen.

Criteria van de MKB deelnemingen in de fondsen

 • Het hoofdkantoor en het management zijn gevestigd in Nederland.
 • Het management is bereid om mee te participeren.
 • De investering van het obligatiefonds per MKB-onderneming varieert van € 375.000 tot € 2.000.000 en het totale transactiebedrag per MKB-onderneming bedraagt minimaal € 1.000.000 tot maximaal € 5.000.000.
 • De EBITA van de MKB-onderneming in het meest recente boekjaar is minimaal € 200.000.
 • De solvabilteitsratio van de MKB-onderneming is minimaal 35%.
 • De MKB-onderneming is minstens vijf jaar actief.
 • Het obligatiefonds sluit de volgende sectoren uit: landbouw en visserij, horeca en de bouw. Tevens participeert het obligatiefonds niet in startups (startende MKB-ondernemingen met een negatieve cashflow en/of vrijwel geen omzet en winst).

Participatiestrategie van onze fondsen 

Door middel van het het verwerven van aandelenbelangen participeert Nederlandse MKB Participatiemaatschappij in MKB-ondernemingen. Hierbij ligt de focus op:

 • Buy and Build. Een bedrijf door middel van acquisities versneld laten groeien. Door samenwerking met Nederlandse MKB Participatiemaatschappij kan het management sneller kapitaal verwerven om verdere overnames te doen.
 • Groeikapitaal. Groeikapitaal zorgt ervoor dat een bedrijf de volgende fase in de ondernemingscyclus kan bereiken. In de groeifase is er een stabiele basis in het bedrijf neergezet, maar het is duidelijk tijd voor de next-step. Er wordt wel winst gemaakt, maar om de volgende stap te zetten is groeikapitaal nodig. Een ondernemer heeft meestal een financieringsbehoefte van tussen de € 300.000 en € 1.000.000.
 • Management Buy Out (MBO). Een Management Buy Out (MBO) is een vorm van overname waarbij een bedrijf wordt uitgekocht door het zittende management. Het zittende management heeft hier veelal aanvullend kapitaal voor nodig, welk kapitaal het obligatiefonds kan verschaffen.
 • (Familie)bedrijven waar geen opvolger voor kan worden gevonden, of waarbij teneinde de overname te financieren door de opvolger aanvullend kapitaal nodig is, hierbij kan Nederlandse MKB Participatiemaatschappij een rol spelen.
 • Pre-exit. De ondernemer verkoopt een deelbelang in zijn MKB-onderneming aan het obligatiefonds. Dit kan zowel een meerderheids- als minderheidsbelang zijn. Met deze verkoop stelt hij een deel van zijn zakelijk vermogen veilig.

Partner in resultaat

Samen met de ondernemer en onze investeerders wordt er gewerkt aan een stabiele onderneming die haar volledige groeimogelijkheden kan benutten. Dit betekent dat alle betrokken partijen hetzelfde doel hebben. Bij het vaststellen van het participatiebeleid wordt ingezet op groei, middels bijvoorbeeld een Buy and Build strategie. Investeren in nieuwe producttechnologie is ook een mogelijkheid, waarmee wij ervaring hebben.

Onze huidige participaties kunnen dit onderschrijven. Meer informatie over onze MKB-portefeuille kunt u vinden op deze website.

participatiebeleid