gesecureerde-mkb-obligaties

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij secureert haar fondsen

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verbeterd haar MKB Obligatiefondsen op drie fronten:

  1. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij verstrekt een pandrecht eerste in rang aan Stichting Obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij, ter meerdere zekerheid van de Obligatiehouders.
  2. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij heeft op haar initiatief besloten Stichting Nederlandse MKB Participatiemaatschappij op te richten, welke uitsluitend tot doel heeft het verkregen pandrecht eerste in rang te beheren, ten gunste van de Obligatiehouders.
  3. Nederlandse MKB Participatiemaatschappij initieert het MKB-infoportaal, teneinde actuele informatie over het Obligatiefonds en de aangekochte Deelnemingen online te delen en de verhandelbaarheid van de Obligaties te vereenvoudigen.

Hierdoor ontvangen onze MKB obligatiehouders aanvullende zekerheden en wordt de informatievoorziening en het toezicht op het MKB obligatiefonds uitgebreid.

Het pandrecht eerste in rang

De obligaties uitgegeven door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij worden gesecureerd door middel van een pandrecht op de aandelen van het MKB obligatiefonds. Het pandrecht dat aan de obligatiehouders wordt verstrekt is een pandrecht eerste in rang.

Het pandrecht eerste in rang kan worden ingeroepen als het obligatiefonds in verzuim is gesteld door de obligatiehouders. Vervolgens zullen de verpande aandelen ten gelden worden gemaakt. Dit betekent dat de obligatiehouders als eerste uit de opbrengsten van de verpande aandelen worden afgelost en hierna de overige crediteuren. U gaat dus voor op alle andere schuldeisers van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij B.V.

Het pandrecht is het sterkste recht dat kan worden aangeboden. Dit is in de wet vastgelegd: Artikel 3:279 BW schrijft voor dat de pandhouder in beginsel een hogere rang (ten aanzien van de opbrengst van het onderpand) heeft dan personen enig voorrecht.

In onderstaande grafiek worden de rechtsverhoudingen nader uitgewerkt, waardoor u inzicht krijgt in de grote mate van zekerheid die een pandrecht eerste in rang aan u (als Obligatiehouder) biedt.

Pandrecht MKB obligaties

In bovenstaande grafiek ziet u dat het pandrecht, qua recht voorgaat op andere vormen van verhaalsrecht en crediteuren. Tevens is het pandrecht in rang de sterkste zekerheid.

Omdat Stichting Obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij het pandrecht namens de Obligatiehouders beheert, zal het pandrecht bij overdracht van uw obligatie(s) aan een derde overgaan op die derde.

Doordat Stichting Obligatiehouders Nederlandse MKB Participatiemaatschappij uit obligatiehouders bestaat, wordt uw pandrecht beheert in uw belang. U kunt desgewenst toetreden tot het stichtingsbestuur.

MKB-infoportaal voor aanvullende informatie

Om de transparantie van het obligatiefonds te vergroten introduceert Nederlandse MKB Participatiemaatschappij het MKB-infoportaal.

Het obligatiefonds acht het van belang dat de Obligatiehouders overal op elk gewenst tijdstip cruciale informatie kunnen inzien betreffende de obligatie(s) en de deelnemingen. Voor dit doel kunnen obligatiehouders gebruik maken van het MKB-infoportaal. Het MKB-infoportaal is een beveiligd online gedeelte op de website www.mkbpartmij.nl, waarop informatie wordt gepubliceerd en documenten worden geplaatst.

Aan het gebruik van het MKB-infoportaal zijn geen kosten verbonden voor de obligatiehouders. obligatiehouders ontvangen na sluiting van de inschrijving in het Obligatiefonds automatisch een inlognaam en wachtwoord voor de ingebruikname van het MKB-infoportaal.

Het MKB-infoportaal biedt onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Weergave van een kopie van de originele pandakte.
  • Weergave van alle jaarverslagen, alsmede de controleverklaringen.
  • De waardering van alle deelnemingen en bijbehorende analyses.
  • Alle correspondentie met de Obligatiehouder wordt automatisch gearchiveerd.
  • U ontvangt nieuwsberichten.
  • U heeft de mogelijkheid tot het opnemen van contact via een chatfunctie, tijdens kantooruren, met Nederlandse MKB Participatiemaatschappij.