Vraag hier het prospectus Nederlandse Participatiemaatschappij aandelen BV aan | de eerste 10 inschrijvingen betalen geen emissiekosten.

Bel voor meer informatie: 085 273 6177.

Nieuwe emissie

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV | 14,9% rendement 

Nieuwe emissie van MKB aandelen. 

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV investeert in 12 tot 16 MKB-ondernemingen met een spreiding over diverse sectoren.

Naast het aantrekkelijk rendement biedt Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV haar aandeelhouders ook aanvullende zekerheden. u vindt meer informatie over de zekerheden in het prospectus.

Let op: de eerste 10 (tien) inschrijvingen zijn vrijgesteld van emissiekosten
en is uw inschrijving € 200.000 of hoger, dan ontvangt u een eenmalige extra bonusuitkering ad 1,5% over uw inschrijving.

Investeringsfocus op solvabele MKB-ondernemingen in Nederland

De investeringsfocus van Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV is gericht op MKB-ondernemingen met een sterk trackrecord. Het participatiebeleid wordt ten uitvoering gebracht door het verstrekken van groeikapitaal, het hanteren van een buy and build strategie, het realiseren van een pre-exit of het bewerkstelligen van een management buy out.

Unieke structuur | dividenduitkering: twee keer per jaar

De investeringsstructuur is erop gericht dat de Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV haar investeerders uit haar vaste inkomensstromen een tweemaal jaarlijkse dividenduitkering kan aanbieden.

De investeringsstructuur wordt gekenmerkt door drie inkomstenstromen. Deze inkomstenstromen bestaan uit:

 • Jaarlijkse renteopbrengsten betaald door de MKB-onderneming aan Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV;
 • Winstuitkeringen uit het jaarlijks gerealiseerd resultaat door de MKB-onderneming;
 • Verkoopopbrengsten van de MKB-ondernemingen op einddatum.

De MKB aandelen

Voor deze emissie geldt een minimumafname van 10 aandelen (in totaal € 100.000). Als u vanaf 15 aandelen investeert heeft u recht op een eenmalige incentive fee. De incentive fee wordt uitgekeerd na uitgifte van de aandelen.

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen

Het participatiefonds beoogt zekerheidsrechten op bezittingen en aandelen te verkrijgen

Tot meerdere zekerheid voor de door het participatiefonds te verstrekken participatieleningen beoogt het participatiefonds zekerheidsrechten te verkrijgen van de verkoper. Deze zekerheidsrechten kunnen onder meer bestaan uit:

 • Pandrecht op aandelen van de MKB-ondernemingen;
 • Vuistpandrecht op roerende zaken van de MKB-onderneming;
 • Achtergesteld vermogen ter beschikking gesteld door verkopers aan het participatiefonds.

Hurdle rate: 8% 

Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV kent een hurdle rate van 8% op jaarbasis. Dit betekent dat de minimale rendementseis (voor de investeerders) is vastgesteld op 8% per jaar. Pas wanneer op einddatum een rendement van hoger dan 8% (IRR op jaarbasis) is gerealiseerd, is de initiatiefnemer gerechtigd tot een performance fee.

Online inschrijven op de MKB aandelen

Wilt u direct inschrijven en dezelfde dag uw toewijzing van de door u gewenste MKB aandelen ontvangen? Dan kunt u gebruik maken van het online inschrijfformulier.

Risico’s

Het verstrekken van risicodragend vermogen brengt risico’s met zich mee. De aankoop van de aandelen brengt een koersrisico met zich mee. De investering in MKB-ondernemingen kan anders verlopen dan geprognosticeerd. U wordt geadviseerd deel te nemen na bestudering van het volledige prospectus en alle daarin beschreven risico’s afzonderlijk en samen te beoordelen.

Essentiële-informatiedocument

Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer BV 

Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer BV is als zogenoemde ‘light’ beheerder van een beleggingsinstelling geregistreerd bij de AFM.  Op een ‘light’ beheerder (en de door hem beheerde fondsen) wordt geen toezicht uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit betekent bijvoorbeeld dat ‘light’ beheerders niet onderworpen zijn aan uit de Wft voortvloeiende aan beheerders gestelde eisen inzake bijvoorbeeld de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers, informatievoorziening aan beleggers, beheerste en integere bedrijfsvoering, beheerste beloningen, adequaat risico- en liquiditeitsbeheer, delegatie, het aanhouden van voldoende eigen vermogen en de bewaarder. Zowel Nederlandse Participatiemaatschappij Aandelen BV als Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer BV zijn niet verplicht om in het kader van de aanbieding een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen op grond van artikel 5:2 Wft.

De eerste 10 inschrijvingen betalen geen emissiekosten.

Kenmerken

 • Geprognosticeerd rendement 14,9% op jaarbasis
 • De investering wordt gespreid over 12 tot 16 MKB-ondernemingen
 • Mogelijkheid tot tweemaal jaarlijks dividenduitkering
 • Aanvullende zekerheidsrechten
 • Verwachte looptijd 7,5 jaar
 • Minimum deelname vanaf € 100.000
 • Beoogde uitgiftesom € 10.000.000

Prospectus aanvraagformulier

prospectus-aandelen